« Explicit epistola Evagrii presbiteri. Incipit epistola sancti Athanasii, episcopi Alexandrini, de vita beati Antonii »